RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE TOWARU (REKLAMACJE)

13. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

14. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

15. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy (Elhand Waldemar Budziałowski ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry) lub pocztą e-mail na adres: sklep@elhand-gwarek.pl.

16. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a) żądać wymiany Towaru na wolny od wad,

b) żądać usunięcia wady,

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

17. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

18. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej), Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

19. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

20. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

21. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis, na warunkach opisanych w pkt 1.3 .W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.